12 Temmuz 2015 Pazar

İnsan Denen MeçhulKitabın Adı: İnsan Denen Meçhul
Yazarı: Alexis Carrel
Yayınevi: Hayat Yayınevi
Sayfa Sayısı: 213

"Ahlaki temeller olmayınca zeka da çöküyor görünmektedir."

"Medeniyetimizi tehlikeye düşürenler, bilhassa başkaların cehaleti, fikri ve ahlaki bakımdan zayıf oluşlarıdır."

"Mekaniğe, fiziğe ve kimyaya eski hayat şekillerimizi rastgele değiştirme gücü veren şey, bizim kendimizi bilmeyişimiz, bu husustaki cehaletimizdir."

"Cansız şeyler ilimlerinin, canlı varlıklar ilimlerine göre muazzam ilerleme kaydetmiş olması insanlık tarihinin en feci olaylarından biridir."

"Zihnimize, imkansızı ve tanınmazı araştırmayı yasaklasak bile bunda başarılı olamayız. Yani zihnimize yasak koyamayız."

"Konforu, lüksü, güzelliği, medeniyetimizin karmaşıklığı ve büyüklüğünü zaafımız yüzünden sevk ve idare edemeyeceksek, bunları arttırmak neye yarar? Irkların en soylu unsurlarını yitirmeye ve maneviyatsızlaştırmaya sevkeden bir yaşama tarzını sürdürmek faydasızdır."

"Bir sözlük kitabına sahip olmak kişiye edebi veya felsefi kültür vermez. Fikirlerimizin canlı bir bütün halinde bazı fertlerin zeka ve hafızasında toplanması lazımdır. Bu suretle, insanlığın kendini daha iyi tanıması için yaptığı ve yapacağı çabalar verimli olur. Kendimizi bilmek ilmi, geleceğin eseri olacaktır."

"Bilinç hallerimiz zaman içinde ve bir vadi boyunca akan nehir gibidir. Tıpkı nehir gibi, değişerek devam ediyoruz."

"İnsan vücudunun uzunluğu, ucu ucuna dizili iki yüz bin dokuz hücresine yahut iki milyon adi mikroba veya iki milyar albümin molekülüne eşittir."

"Everest Dağı'nın yüksekliğine ulaşabilmek için dört bin insanın ayakta ve birbirinin başı üzerinde durmaları gerekir. Yer küresinin meridyeni, yaklaşık olarak yan yana sıralanmış yirmi milyon kadar insan vücudunun uzunluğu kadardır. Işığın bir saniyede katettiği yolun insan boyundan yüz elli milyon kere daha uzun olduğu ve yıldızlar arasındaki mesafelerin de ışık yılları ile ölçüldüğü malumdur. Vücudumuz işte bu ölçülere göre tasavvur edilemeyecek kadar küçüktür."

"Gözlemlemesini, görmesini bilen için, her insanın yüzünden onun beden ve ruh tarifini okumak mümkündür."

"Kişinin kalitesi kısmen kendi yüzeyinin kalitesine bağlıdır. Çünkü beyin, dış çevreden sürekli kendine gelen mesajlara göre oluşuyor. İşte bunun için, hayat alışkanlıklarımızla fikri yapımızı değiştirmeyi hafife almamalı, bundan kaçınmalıyız."

"Beslenme, var olmanın bir başka ifadesidir."

"Ne Sezar'ın ihtirası, ne de Newton'un tefekküre dalışı, ne Bethoven'nın ilhamı, ne de Pastör'ün hararetli gözlemleri, dokuların beslenişini, bazı mikropların veya tiroid bezlerinin salgısındaki hafif bir fazlalığın kolayca yapabileceği hızlandırma işini yapmaya muvaffak olamamıştır."

"Dış alemde olduğu gibi kendimizde de fizik ve kimya kanunlarının bulunuşuna, bazı modern fizyolojistlerin hala hayret ettikleri gibi, şaşmamalıyız. Bu mevcut kanunlara rastlanılmasaydı asıl o zaman şaşırmak gerekirdi"

"Erkekle kadın arasındaki farklar tenasül organlarının özel şekillerinden, rahimin mevcudiyetinden, adet görmekten veya eğitim tarzından ileri gelmez. Bunlar çok derin bir sebepten ileri gelirler ki, bu da cinsi uzuvların ürettiği kimyasal maddelerin bütün organizmaya dolmasıdır. İşte bunu bilmemek feminizm öncülerini, her iki cinsin aynı eğitim, aynı meşgale, aynı yetki ve sorumlulukları alabilecekleri inancına yöneltmiştir."

"Çocuğu olmayan kadınlar daha az dengeli ve ötekilere göre daha sinirlidirler. Kadının anne olmasını önlememelidir. Genç kızlara, erkeklere verilen fikri formasyonun, hayat tarzının ve idealin aynı olmaması gerekir."

"Hücreler, geometrik peteklerini kuran, ballarını yapan, embriyonlarını besleyen ve her biri matematik, kimya, biyoloji biliyormuş gibi bütün toplumun yararına hareket eden arılara benzerler."

"Akıl, bu dünyanın en muazzam gücüdür."

"Eşyanın tam ve derin gözlemi, açık muhakeme alışkanlığı, mantık etüdü, matematik dilinin kullanılması, iç disiplin, fikri kudreti arttırmaktadır. Aksine, eksik gözlemler, acelecilik, bir izlenimden sür'atle ötekine geçme, imaj çokluğu, kural ve gayret yokluğu, aklın gelişmesini önler."

"İlim, bir yansıması olduğu zekayı kuvvetlendirir."

"Medeniyet tarafından aklın maddeye feda edilmesi bir hata idi."

"Düşünce ancak sevebilen ve nefret edebilen kimselerde yükselebilir."

"En mesut ve en faydalı insanlar, entelektüel ve moral faaliyetler bakımından ahenkli bir bütünlük arzeden insanlardır."

"İnsanların tam olarak geliştirilmesi, gayretlerimizin hedefi olmalıdır. Sağlam bir medeniyet ancak böyle insanlar üzerinde kurulur."

"İnsan hem beyni hem de bütün organları ile düşünür, sever, ızdırap çeker, hayran kalır ve dua eder."

"Duadan, bazı formüllerin makine gibi ezbere okunması değil, dünyanın asil ve yüce düzeninin seyri içinde şuurun kendinden geçmesini, mistik bir yükselişi anlamalıdır."

"Herkesin zekası geniş ölçüde, aldığı eğitime içinde yaşadığı çevreye, iç disipline, devrinde ve mensup olduğu grupta geçerli olan fikirlere bağlıdır."

"Ölüm, dimağımız ve şahsiyetimiz için ödemek zorunda olduğumuz bir bedeldir."

"Kadınların erken yaşta, genç iken anne olmaları gerekir. Bu mesafeyi sevgi bile, ne kadar büyük olursa olsun, dolduramaz."

"Büyümemiz, ancak kendi kendimizi devamlı surette budamak pahasına olur."

"Yükselişimiz ve düşümüz, fiziksel, kimyasal, fizyolojik faktörlere ve virüs ve bakterilere, sosyal çevrenin psikolojik tesirine ve nihayet irademize bağlıdır. Biz hem çevremiz, hem de kendimiz tarafından inşa edilmişizdir. Ve hayat süresi bizim organik ve zihni hayatımızın kendisidir. Çünkü bunun manası 'icat etme, şekil yaratma, mutlak yeniyi sürekli hazırlama' demektir."

"İlmi medeniyetin insanlara getirdiği en büyük felaket avareliktir."

"Akıllıca çalışmanın ve faydalı faaliyetlerin yerini ne sinemalar, ne konserler, ne radyolar, ne spor hareketleri tutabiliyor. Biz meselelerin en korkuncu olan meşgalesizlik meselesini halletmekten uzağız."

"Oruç dokularımızı temizler ve değiştirir."

"Hasılı, fenni medeniyetin doğurduğu yaşayış tarzı insanların, faaliyeti binlerce yıldan beri hiç durmayan mekanizmalarını faydasız hale getirmiştir."

"İntibak oluşumlarının yoğun bir şekilde harekette bulundukları şartlar içinde insan daha erkekleşir. Çocukluklarından itibaren akıllıca disipline tabi tutulan bazı mahrumiyetlere katlanan ve değişik şartlara alışan insanların maddi ve manevi bakımdan çok daha dayanıklı oldukları biliniyor."

"Zararlı olan zenginlik değil,  gayretin yok edilmesi, gayretsizliktir."

"Medeniyetin gayesi ilmin ve makinelerin ilerlemesi değil, insanın ilerlemesidir."

"Her insan bir tarihtir ve başka hiç kimsenin tarihi ile aynı değildir."

"Şahsiyet ne kadar zengin ise, fertler arasındaki fark da o kadar büyük olur."

"İnsanları iyi tanıyan akıllı bir gözlemci, belirli bir ferdin karakterlerinden geleceği keşfedebilir."

"Aşk ve nefret birer realitedir."

"Tarihi ortadan kaldırmayı düşünmemelidir. Aksine, geleceği önceden görmek ve istikamet vermek için geçmişe dair bilgilerimizden faydalanmalıyız."

"Zihni şahsiyet organik şahsiyetten daha az belirlidir."

"Uzun zamandan beri bilindiği gibi, büyük adamların çoğu hemen hemen soyutlanmış durumda kalarak yetişmişlerdir, ya da  bunlar okul kalıbına girmeyi reddetmişlerdir."

"Bugünkü zaafımız hem ferdiyet hakkındaki bilgisizlikten hem de insanın oluşumunu bilmemekten ileri geliyor."

"Düşünme alışkanlıklarımızı değiştirmeden kendimizin ve çevremizin ihyasına teşebbüs etmemeliyiz."

"İnsanda ölçülemeyen, ölçülebilenden daha önemlidir."

"Kadınlar alkol ve sigara yüzünden kendilerini isteyerek harap ediyorlar. Vücutlarının itibari uzamasını temin için tehlikeli bir beslenme rejimine tabi oluyorlar. Bundan başka, çocuk edinmeyi de istemiyorlar. Onların kusuru, eğitimden, feminizmden, yanlış anlaşılan bir egoizmden ileri geliyor."

"Hayat ve düşünce tarzında derin bir devrim yapılmadıkça ve ufukta yeni bir ideal yükselmedikçe milletlerin en asil unsurları arasında doğum nisbetinin artacağını ümit edemeyiz."

"Şüphesiz aşk rüzgar kadar serbest eser."

"Evlenme, muhakkak geçici bir birleşme olmaktan kurtarılmalıdır. Erkekle kadının birleşmesi, üstün antropoidlerde olduğu gibi, hiç olmazsa çocukların himayeye muhtaç olmayacakları bir zamana kadar devam etmelidir. Terbiyeye, bilhassa genç kızların terbiyesine, evlenmeye, boşanmaya ait kanunlar, gelecek neslin menfaatini gözetmelidir. Kadınlar, doktor, avukat yahut profesör olmak için değil, kendi çocuklarını üstün vasıflı insanlar olarak yetiştirmek için yüksek bir terbiye almalıdır."

"Büyük bir macera ile, fedakarlığın güzelliği ile ya da Allah'ın (C.C.) sinesinde inanç ve ruh aydınlığı ile birleşirse ölüm bile güler yüzlü olur."

"Çocuğun ahlaki, estetik ve dini faaliyetlerini geliştirmek de zaruridir."

"Kadın, yalnız çocuk doğurmak değil, aynı zamanda onu yetiştirmek olan tabii fonksiyonuna getirilmelidir."

"Medeniyetimizin kaba maddiyatçılığı yalnız zekamızın ilerlemesini önlemekle kalmıyor, duyguluları, yavaşları, zayıfları, yalnızları, güzelliği sevenleri, hayatta paradan başka şeyleri arayan ince duygulu oluşları yüzünden modern hayatın adiliğine güç tahammül edenleri de eziyor."

"Medeniyetin en yüksek gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir."

"Dünya tarihinde ilk defa, çöküşünün başlangıcına gelmiş bir medeniyet, felaketinin sebeplerini farkedebiliyor."


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder